ZESPOŁY LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO

Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) jest formą terapii dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi.  Podstawową formą kontaktu są wizyty domowe. Każdy pacjent przyjęty do Zespołu ma swojego terapeutę, z którym realizuje indywidualny program terapeutyczny.
Praca Zespołu  Leczenia Środowiskowego przyczynia się do poprawy ciągłości leczenia oraz jego efektywności. Celem pracy Zespołu jest skrócenie czasu pobytu w oddziale dziennym, a w niektórych wypadkach uniknięcie hospitalizacji i zapobieganie nawrotom choroby.

DLA KOGO?

Pacjentom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji  zdrowotnej i ze względu na stan swojego zdrowia nie mogą korzystać z usług Poradni Zdrowia Psychicznego,  oferujemy pomoc w ramach Zespołu Leczenia Środowiskowego.

Do Zespołu Leczenia Środowiskowego przyjmowani są pacjenci z rozpoznaniem:
organiczne zaburzenia psychiczne z zespołami objawowymi
schizofrenia
zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe i urojeniowe)
zaburzenia nastroju (afektywne)
zaburzenia rozwojowe
inne zaburzenia psychiczne wymagające opieki środowiskowej z powodu znacznego stopnia zaburzenia funkcjonowania społecznego
Zapewniamy świadczenia zdrowotne w środowisku społecznym pacjentom którzy:
zakończyli leczenie w oddziale  całodobowym lub dziennym i wymagają dalszych, intensywnych oddziaływań socjoterapeutycznych, farmakologicznych oraz rehabilitacyjnych
z którymi nie udało się uzyskać trwałej efektywnej współpracy w leczeniu w warunkach oddziału szpitalnego lub poradni (chorzy wielokrotnie hospitalizowani)
nie utrzymują się w innych formach leczenia i placówkach rehabilitacyjnych
przerywający leczenie lub niepodejmujący leczenia w Poradni Zdrowia Psychicznego
Do Zespołu Leczenia Środowiskowego nie mogą być przyjmowani pacjenci:
znajdujący się w ciężkim stanie somatycznym
uzależnieni od substancji psychoaktywnych, a niepodejmujący leczenia
bezpośrednio zagrażają własnemu życiu lub życiu i zdrowiu innych osób

CO LECZYMY?

Celem działania Centrum Medycznego Da Vinci jest:
nawiązanie i utrzymanie współpracy z pacjentem i jego rodziną
zapewnienie kompleksowej, specjalistycznej opieki adekwatnej do stanu zdrowia i poziomu funkcjonowania społecznego
poprawa stanu psychicznego pacjenta i przeciwdziałanie nawrotom choroby oraz inwalidyzacji
zmiana postawy pacjenta  wobec  leczenia, zbudowanie motywacji do leczenia i zaangażowania w nie
poprawa funkcjonowania psychospołecznego lub jego utrzymanie na dobrym poziomie
uzyskanie satysfakcjonujących dla pacjenta relacji z bliskimi i otoczeniem społecznym
utrzymanie funkcjonowania pacjenta w jego naturalnym środowisku rodzinnym i społecznym

KTO?

W Zespole Leczenia Środowiskowego zatrudnione są osoby o różnych specjalnościach zawodowych
psychiatrzy
psycholodzy
psychoterapeuci
pielęgniarki

ZESPOŁY LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO – KONTAKT

Centrum Medyczne Da Vinci Skała

ul. Langiewicz 8
stacjonarny 12 307 0 333
koordynator kom. 796 784 830

Centrum Medyczne
Da Vinci Łyszkowice

Łyszkowice 64
stacjonarny 12 307 0 333
koordynator kom. 501 412 017

Centrum Medyczne
Da Vinci Bochnia

ul. Wygoda 3
stacjonarny 12 307 0 333
koordynator kom. 502 623 366

Centrum Medyczne Da Vinci Zakopane

ul. Ciągłówka 11
stacjonarny 12 307 0 333
koordynator kom. 512 455 403

Centrum medyczne Da Vinci Wieliczka

ul. Sienkiewicza 24
stacjonarny 12 307 0 333
koordynator kom. 505 006 665

Centrum Medyczne
Da Vinci Nowy Targ

ul. Szpitalna 8
stacjonarny 18 546 16 01
koordynator kom. 512 455 403

Centrum Medyczne Da Vinci – Centrala – 12 307 0 333

Sprawdź ofertę promocyjną DaVinci!

Sprawdź ofertę promocyjną DaVinci!

Czytaj więcej